Zarząd Główny PZŁ w dniu 21.08.2017 r. po zdjęciu klauzuli zastrzeżone z rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP, przekazał łowczym okręgowym polecenie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików do 0,1 osobnika/km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km). W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych do poziomu 0,5 osobnika/ km2. Redukcji populacji dzików należy dokonać w ramach planowej gospodarki łowieckiej a tam, gdzie to konieczne, należy przeprowadzić odstrzały sanitarne. Jednocześnie Zarząd Główny PZŁ poleca sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i wykonaniem rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ustalonym czasie.
Rekomendacja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików – zasada obliczania
liczby dzików do odstrzału
Nadzór nad wykonaniem rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Realizacji rekomendacji RZZK zgodnie z pismem z dnia 11 sierpnia 2017 r., (znak pisma DLP – VIII.670.5.2015.RN), Pana Andrzeja Koniecznego Podsekretarza Stanu w Ministerstwa Środowiska stanowi realizację art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
Zarządy okręgowe PZŁ zgodnie z art. 33 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie koordynują i nadzorują wykonanie rekomendacji.
Kontrolę wykonania rekomendacji RZZK zarządy okręgowe prowadzą w oparciu o § 133 ust. 6 i 8 Statutu Zrzeszenia.
Niewykonanie rekomendacji z winy dzierżawcy obwodu łowieckiego stanowi naruszenie art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie oraz § 34 ust 1 i 8 Statutu Zrzeszenia.
Niewykonanie rekomendacji RZZK może stanowić podstawę do wykluczenia koła ze Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu PZŁ

Mając na uwadze powyższe prosimy o zintensyfikowanie polowań na dziki.

Aby wykonać rekomendacje należy odstrzelić dziki w ilości:

Obwód 114 139 szt

Obwód 157 152 szt.

Obwód 168 56 szt.