W związku z tym, że ASF (afrykański pomór świń) jest już stosunkowo blisko naszych obwodów przypominamy, aby wszelkie padłe dziki niezależnie od tego czy  przyczyną upadku jest wypadek komunikacyjny, czy też  inny nieznany powód należy zgłaszać niezwłocznie Powiatowym służbom weterynaryjnym. Nie zaleca się, aby osoba, która znajdzie padłego dzika próbowała go ruszać. Najlepiej miejsce oznakować i wezwać służby.

Zarząd Główny PZŁ w dniu 21.08.2017 r. po zdjęciu klauzuli zastrzeżone z rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie niezbędnych działań dla ograniczenia rozprzestrzeniania się ASF na terenie RP, przekazał łowczym okręgowym polecenie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików do 0,1 osobnika/km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (w odległości 25-35 km). W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych do poziomu 0,5 osobnika/ km2. Redukcji populacji dzików należy dokonać w ramach planowej gospodarki łowieckiej a tam, gdzie to konieczne, należy przeprowadzić odstrzały sanitarne. Jednocześnie Zarząd Główny PZŁ poleca sprawowanie nadzoru nad wdrożeniem i wykonaniem rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w ustalonym czasie.
Rekomendacja Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w zakresie zredukowania do dnia 30 listopada populacji dzików – zasada obliczania
liczby dzików do odstrzału
Nadzór nad wykonaniem rekomendacji Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Realizacji rekomendacji RZZK zgodnie z pismem z dnia 11 sierpnia 2017 r., (znak pisma DLP – VIII.670.5.2015.RN), Pana Andrzeja Koniecznego Podsekretarza Stanu w Ministerstwa Środowiska stanowi realizację art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie.
Zarządy okręgowe PZŁ zgodnie z art. 33 ust 4 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie koordynują i nadzorują wykonanie rekomendacji.
Kontrolę wykonania rekomendacji RZZK zarządy okręgowe prowadzą w oparciu o § 133 ust. 6 i 8 Statutu Zrzeszenia.
Niewykonanie rekomendacji z winy dzierżawcy obwodu łowieckiego stanowi naruszenie art. 34 ust 12 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie oraz § 34 ust 1 i 8 Statutu Zrzeszenia.
Niewykonanie rekomendacji RZZK może stanowić podstawę do wykluczenia koła ze Zrzeszenia w oparciu o § 76 Statutu PZŁ

Mając na uwadze powyższe prosimy o zintensyfikowanie polowań na dziki.

Aby wykonać rekomendacje należy odstrzelić dziki w ilości:

Obwód 114 139 szt

Obwód 157 152 szt.

Obwód 168 56 szt.

Koledzy!

Od dziś na naszej stronie na bieżąco będzie publikowany aktualny stan wykonania planu oraz ranking Króla Polowania. Oba dostępne są w sekcji „Działalność”.

Plan pozyskania na rok gospodarczy 2017/2018
Ranking Króla Polowania 2017/2018 w „kategorii” zwierzyny grubej.

W przypadku jednakowej liczby pozyskanych tusz, o miejscu decyduje łączna wartość sprzedaży.

Zachęcamy do poprawienia swej pozycji w rankingu.

Uwaga w dniu 11 sierpnia 2017 roku ZG PZŁ wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia wytycznych, dla dzierżawców obwodów łowieckich oraz ośrodków hodowli zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie zasady postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików w wyniku polowań. Przewidziano 2 warianty postępowań:
WARIANT 1
Przed rozpoczęciem wytrzewiania dzików pozyskanych w wyniku polowania należy wyznaczyć miejsce i wykopać dół, do którego będą deponowane niejadalne części dzika. Dół powinien być wykopany w możliwie bliskiej odległości od upolowanego dzika, tak aby można było bezpośrednio złożyć patrochy do przygotowanego dołu bez konieczności ich wcześniejszego składowania w innym miejscu. Ma to na celu ograniczenie liczby miejsc, które mają styczność z patrochami. Wykopany dół powinien być głęboki na co najmniej 0,5 metra, aby pomieścił wszystkie pozyskane patrochy i jednocześnie warstwa ziemi, którą zostanie przykryty wynosiła co najmniej 0,5 metra. Powinno to uniemożliwić dostęp do wnętrzności zwierzętom dzikim;
Przed zasypaniem patrochów, powinny być one zdezynfekowane środkiem biobójczym lub miejsce ich zakopania spryskane środkiem odstraszającym zwierzęta;
Patrochy ułożone w przygotowanym dole należy przysypać warstwą ziemi co najmniej do poziomu terenu oraz udeptać;
WARIANT 2
W przypadku polowań zbiorowych, możliwym jest zamówienie kontenera na patrochy bezpośrednio z zakładu utylizacyjnego kat.1. Wykaz podmiotów, o których mowa w pierwszym punkcie jest dostępny na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://pasze.wetgiw.gov.pl/uppz1/demo/index.php?l=pl ;
Możliwe jest również zastosowanie procedur opisanych w punkcie 2 wariantu pierwszego, czyli zakopanie patrochów w odpowiednio dużym i głębokim dole, o ile niewytrzewione dziki dostarczane są przez myśliwych do punktu zbiorczego przez uczestników polowania.

Informujemy, że w  przygotowując się na polowania zapisane w kalendarzu polowań jako szwedzkie należy uwzględnić fakt, że oprócz polowania szwedzkiego będzie wykonywane także polowanie metodą tradycyjną.